Pro další rozvoj digital signage v ČR je třeba více informací a zkušeností

Digital Signage je stále pro mnoho zadavatelů u nás novým médiem a často i chybí informace o tom, jak lze optimálně tyto komunikační prostředky využít v reklamních kampaních.

Proto POPAI CE v rámci svého programu věnuje otázkám efektivních aplikací digitálních médií v místech prodeje, ale i v dalších místech komunikace se spotřebiteli velkou pozornost. Tímto tématem se také zabýval nedávný seminář POPAI CE, na kterém představil současné možnosti digital signage a ukázky aktuálních digitálních projektů Mojmír Halen, ředitel společnosti Q advertising. 


„K hlavním přínosům  digital signage zařízení oproti statickým informačním a reklamním zařízením patří možnost okamžité a efektivní obměny obrazové informace bez zásahu do zařízení a bez dalších nákladů spojených se statickou reklamou.
Digitální média umožňují zobrazení více informací, nebo reklamních spotů na jednom nosiči.  Vysílání dynamických spotů, předělů a prokládacích efektů podstatně více zaujme pozornost diváka než statická reklama,“ uvedl k výhodám digitálních komunikačních prostředků Mojmír Halen.  

Existuje více modelů komunikace s pozorovateli zařízení. Typickým příkladem a běžně využívaným modelem digital signage zařízení jsou propagační obrazovky v obchodech a komerční síť reklamních obrazovek s nabídkou prodeje vysílacího času.
V prodejně u regálu nebo u stojanu je třeba použít krátké efektivní sdělení (opakované vysílání reklamních spotů ve smyčce).  
Tam, kde pozorovatel může věnovat více času sledování obrazovky, je vhodné v rámci reklamního vysílání využít doplňkových informací, jako jsou například informace o počasí, aktuálním čase, situaci v dopravě, nabídka kulturních akcí apod.

Účinnost digitálních nosičů potvrzují výsledky řady zahraničních studií. Například
studie digitálních nosičů Arbitron odhalila, že digitální sdělení zobrazované v maloobchodních místech dosáhne průměrně pozornosti u více než poloviny dospělých Američanů měsíčně.
Společnost EYE USA zaznamenala za poslední rok významný růst v digitální oblasti, a to jak v příjmech z  reklamy tak v počtu nových klientů. Příjem z digitální reklamy se od roku 2008 zvýšil o 69%. Došlo také k 79% nárůstu počtu digitálních klientů za stejné časovém období vůči předcházejícímu roku.


Pilotní část výzkumu sledovanosti nosičů digital signage v obchodních centrech

Nový pilotní projekt elektronického měření sledovanosti zákazníků vůči digitálním nosičům v místě prodeje a jeho okolí byl realizován společnosti Q advertising ve spolupráci s digitální sekcí POPAI CE. V první fázi bylo měření uskutečněné na omezeném vzorku nosičů za účelem ověření technologie sběru dat.  Pro testování bylo zvoleno obchodní centrum Flora, Praha 3.  
Cílem celého projektu bylo zajistit data pro zadavatele o chování zákazníků a sledování digitálních nosičů.

Měření bylo prováděno zařízením firmy 7Marsyas, jehož fungování je založeno na principu aktivní RFID technologie, inteligentní analýzy chování osob z videa průmyslové televize v reálném čase. Nad daný digitální nosič je umístěna IP kamera, která je připojena do modulu PCF, kde probíhá veškerá analýza. Systém Person Counter analyzuje sledovanost reklamních spotů na obrazovkách pomocí detekce obličejů zákazníků. Podmínkou bylo, aby se zákazník díval na nosič nepřetržitě déle jak 1,5 vteřiny ze vzdálenosti 20 metrů a blíže, aby byl zaznamenán jako pozorovatel.  Poté byla změřena celková doba jeho pozorování.
Měření probíhalo nepřetržitě v období od 4 do 14.12  2009.

Výzkum ukázal, že v tomto období zaregistrovalo sledovanou obrazovku téměř 51 tisíc osob, což představovalo 39 % návštěvníků, kteří prošli pod měřenou obrazovkou. Měřen byl jeden z celkem 28 nosičů, kterými je OC Flora osazeno. Celkový zásah návštěvníků je pak vzhledem k počtu nosičů vyšší a navíc je opakovaný.
Vrchol sledovanosti byl během všedního dne mezi 11 až 17 hodin, zatímco o víkendu sledovalo nejvíce osob obrazovku v čase mezi 12. až 15. hodinou.

Systém pro detekci obličejů zákazníků a monitorování pohybu osob bude využit i při realizaci dalšího testování digitálních médií v prostředí prodejních míst, které bude tento rok opět probíhat pod garancí digitální sekce POPAI CE. 

Daniela Krofiánová

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙