Stanovy POPAI CENTRAL EUROPE

Stanovy Národní kanceláře POPAI CENTRAL EUROPE, z. s.

Základní ustanovení

Názvem Národní kanceláře je označení Národní kancelář POPAI CENTRAL EUROPE, z.s. (dále a výše jen Národní kancelář). Sídlem Národní kanceláře je Pod Lesem 132, 500 11 Hradec Králové.

Národní kancelář je zřízená na dobu neurčitou, podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Národní kancelář je právnickou osobou s působností na území České republiky a ve veškerých právních vztazích vystupuje celým svým jménem. Za své závazky odpovídá svým celým majetkem.

Cíl Národní kanceláře se ztotožňuje s cíli národních kanceláří světové asociace POPAI, které jsou rozmístěny po celém světě (USA, Brazílie, Japonsko, Evropa).

Zásadním cílem POPAI je zvýšit důležitost a podporovat rozvoj oboru, který je zaměřen na zvýšení úrovně prodejních míst (Point-of-Purchase). Jde o různé prostředky, které zvyšují kulturu prodeje jako např. stojany, displeje, informační tabule.

POPAI dosahuje tohoto zásadního cíle zejména prostřednictvím:

 • průzkumů a studií, které jsou zaměřeny na průzkum nákupních zvyklostí zákazníků a na P.O.P. materiály tj. na materiály a prostředky, které v místě prodeje upoutávají pozornost zákazníků a přispívají ke zkulturnění prodeje v prodejních místech,
 • široké výměny informací a zkušeností (na mezinárodních setkáních, konferencích a seminářích),
 • vzdělávacích programů, které zvyšují úroveň znalostí o tomto oboru.

Orgány Národní kanceláře

Orgány Národní kanceláře jsou Valná hromada, Rada, Prezident, Vice-prezident, Tajemník a Rozhodčí komise.

Valná hromada je nejvyšším orgánem Národní kanceláře a sestává ze všech řádných členů Národní kanceláře. Schází se minimálně jednou ročně. Na Valné hromadě mohou zastupovat jednotlivé členy jejich statutární zástupci nebo jejich zmocněnci. K platnému rozhodnutí Valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s hlasovacím právem za podmínky řádného svolání Valné hromady, přičemž každý člen má jeden hlas. Valnou hromadu svolává a její průběh řídí Tajemník nebo Prezident. Ti jsou také povinni svolat Valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti těch členů Valné hromady, kteří mají dohromady alespoň čtvrtinu všech hlasů. Členům Národní kanceláře musí však být odeslána pozvánka na Valnou hromadu alespoň 14 dnů přede dnem jejího konání.

Do působnosti Valné hromady patří zejména:

 • schválení Kritérií členství pro přijetí řádných členů Národní kanceláře  
 • volba Prezidenta a Vice-prezidenta
 • volba a odvolání členů Rady
 • jmenování a odvolání Tajemníka
 • rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků
 • rozhodování o základních zásadách činnosti Národní kanceláře
 • schválení vyúčtování a finančního plánu dle návrhu Rady
 • rozhodování o dalších otázkách dle rozhodnutí Valné hromady či stanov
 • rozhodování o změně stanov
 • schválení Etického kodexu Národní kanceláře

Rada je výkonným orgánem Národní kanceláře a zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada je desetičlenná a sestává z Prezidenta, Vice-prezidenta, Tajemníka, a sedmi volených členů Rady. Radu svolává Tajemník, a to písemnou anebo elektronickou formou alespoň 14 dnů před datem jejího konání.

Rada rozhoduje nadpoloviční většinou z celkového počtu všech členů Rady. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje o výsledku Prezident.

Počet členů Rady stanovuje na každé volební období Rada nejpozději na svém posledním zasedání před Valnou hromadou, na které se volí členové Rady pro nové volební období.

Do působnosti Rady patří zejména:

 • rozhodování o přijetí či propuštění zaměstnanců Národní kanceláře,
 • rozhodování o běžných činnostech Národní kanceláře a jiných aktuálních záležitostech,
 • rozhodování o záležitostech dle stanov Národní kanceláře,
 • Rada schvaluje zprávu o hospodaření, kterou dvakrát do roka předkládá Tajemník radě,
 • hospodaření Národní kanceláře je předkládáno Radou ke schválení na Valné hromadě.

Tajemník svolává a řídí zasedání Rady a formálně reprezentuje Národní kancelář navenek. V případě potřeby zastupuje Tajemníka Prezident.

Prezident, Vice-prezident, Rada a Rozhodčí komise jsou voleni vždy na období dvou let. Volby probíhají na Valné hromadě vždy jednou za dva roky.

V případě odstoupení Prezidenta nebo Vice-prezidenta ze svých funkcí určuje Rada ze svých členů jeho nástupce, který bude zastávat svěřenou funkci do konce řádného volebního období. Na takto uvolněné místo v Radě nastupuje náhradník ze seznamu náhradníků z posledních voleb členů Rady.  

Čestný člen - zakladatel Národní kanceláře je pan Libor Pavlata, podnikatel, nar. 14. 8. 1962 Čestný člen-zakladatel je oprávněn účastnit se veškerých zasedání Valné hromady a Rady. O termínu konání všech zasedání uvedených orgánů musí být včas, nejméně 14 dnů předem informován. Členství čestného člena-zakladatele je uděleno doživotně.

Tajemník je statutárním orgánem Národní kanceláře a je jediný oprávněn činit právní úkony jménem Národní kanceláře. Tajemník současně řídí každodenní chod Národní kanceláře a pokud je to nutné, je oprávněn k určitým právním úkonům udělit plnou moc další osobě, a to vše na základě pověření Radou.

Tajemník rovněž vykonává funkci pokladníka Národní kanceláře. Dvakrát do roka, vždy do každého 30.6. a 31.12., podává Radě zprávu o hospodaření Národní kanceláře. Tajemníka jmenuje a odvolává Valná hromada.

Tajemník se automaticky svým jmenováním stává členem Rady. V případě jeho odvolání zaniká i jeho členství v Radě.

Rozhodčí komise je tříčlenný orgán volený Valnou hromadou na dobu dvou let. Do působnosti Rozhodčí komise patří zejména řešení odvolání vyloučených členů, neúspěšných žadatelů o členství či sporů mezi členy. Podnět k Rozhodčí komisi je oprávněn předložit kterýkoli z členů a neúspěšný žadatel o členství prostřednictvím Tajemníka. Tajemník je povinen neprodleně rozeslat podnět členům Rozhodčí komise. Rozhodčí komise musí do 30 dnů od přijetí podnětu rozhodnout o jeho řešení.

Valná hromada může zřídit i jiné orgány. Přitom je povinna současně určit, kdo bude členem takového orgánu, jaký bude úkol takového orgánu a zásady jeho činnosti.

Členství v Národní kanceláři POPAI CENTRAL EUROPE, z.s.

Charakter členství je postaven na dobrovolnosti.

Členství se rozlišuje řádné a čestné.

Řádné členství má tyto kategorie:

a)   uživatelé POP materiálů (prostředků pro zvýšení kultury prodejních míst), kterým působí na konečného spotřebitele

b)   tvůrci, výrobci a dodavatelé POP materiálů

c)   ostatní činnosti vztahující se k oběma výše uvedeným kategoriím

O přijetí zájemců za řádného člena Národní kanceláře rozhoduje Rada dle Kritérií členství na základě vyplněné přihlášky kandidáta a jeho prezentace.

Po doporučení přijetí zájemce za řádného člena Radou, rada rozešle informace předložené zájemcem o členství všem řádným členům. Řádní členové Národní kanceláře mohou do 14-ti dnů od rozeslání vyjádřit námitku k přijetí zájemce. V případě, že nebyla žádným z řádných členů vznesena námitka k přijetí zájemce, rozhodne o jeho přijetí Rada na nejbližším zasedání. V případě vznesení námitky předá Rada podnět k řešení přijetí zájemce Rozhodčí komisi.

Řádné členství začíná od data schválení Radou a uhrazení členského příspěvku.

O přijetí za řádného člena Národní kanceláře se může ucházet každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky Kritérií členství a v tříměsíční čekatelské době prokáže svoji způsobilost tím, že provede veřejnou prezentaci své firmy dle pokynů Rady, umožní členům Rady osobní návštěvu své firmy a dle vyžádání Rady doloží úředními listinami, že jeho firma nemá žádné závazky vůči státu (potvrzení o stavu pohledávek za zájemcem o členství vystavené příslušným finančním úřadem a potvrzení o stavu odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Čestným členem Národní kanceláře se může stát osoba, která významně působí v POP oboru.

Čestný člen může využívat všechny výhody členství jako řádný člen národní kanceláře POPAI CENTRAL EUROPE, o.s. s výjimkou výhod, které stanovy přiznávají pouze řádným členům. Nemá však právo volit a navrhovat kandidáty do orgánů Národní kanceláře, atd. Čestný člen neplatí členský poplatek. Čestného člena navrhuje Rada a jeho přijetí do Národní kanceláře schvalují členové na Valné hromadě. Čestné členství trvá 1 rok.

Členství v Národní kanceláři zaniká:

 • vystoupením z Národní kanceláře
 • úmrtím člena (fyzické osoby) či zánikem člena (právnické osoby)
 • vyloučením z Národní kanceláře
 • uplynutím doby čestného členství

Vystoupení člena je nutné udělat písemnou nebo elektronickou formou na adresu sídla Národní kanceláře.

O vyloučení z Národní kanceláře rozhoduje Rada, a to zejména z důvodů neplnění povinností člena. Neplacení jakýchkoliv finančních povinností může být důvodem k vyloučení až po marném uplynutí dvou měsíců od odeslání písemné upomínky. Vyloučený člen se může odvolat k Rozhodčí komisi, která přezkoumá důvody vyloučení a vydá konečný verdikt.

Členství zaniká dnem doručení písemného nebo elektronického sdělení člena o vystoupení nebo dnem rozhodnutí Rady o vyloučení. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazeného členského příspěvku a zánik členství nemá vliv na povinnost uhradit členský příspěvek za každý započatý rok členství.

Mezi základní povinnosti členů Národní kanceláře patří:

 • dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Národní kanceláře
 • přispívat k naplňování cílů a poslání Národní kanceláře
 • dodržovat Etický kodex přijatý Národní kanceláří
 • platit řádně příspěvek za členství POPAI CE a za služby poskytnuté servisní společností POPAI CE service s.r.o. v souladu s usnesením valné hromady a v souladu s příspěvkovým řádem POPAI CE.

 Každý řádný člen Národní kanceláře má zejména právo:

 • volit a navrhovat kandidáty do orgánů Národní kanceláře
 • podílet se na všech výhodách členství
 • užívat vhodně logo Národní kanceláře

Hospodaření Národní kanceláře

Národní kancelář je oprávněna nabývat majetek a hospodařit s ním. Zdrojem majetku Národní kanceláře jsou příspěvky členů, dary, granty a dotace. O hospodaření se svěřenými prostředky a o užití případných přebytků v hospodaření Národní kanceláře rozhoduje na svých zasedáních Rada.

Závěrečná ustanovení

O ukončení činnosti a zániku Národní kanceláře je oprávněna rozhodnout Valná hromada. Zániku Národní kanceláře předchází vždy její likvidace, při které bude provedeno majetkové vypořádání.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙