Etický kodex členů POPAI CENTRAL EUROPE

Členové POPAI CENTRAL EUROPE - neziskové mezinárodní instituce určené výhradně k tomu, aby sloužila zájmům výrobců a distributorů POP, designerů, uživatelů POP (výrobců a distributorů zboží) a dalších profesionálů působících v oblasti POP se s vědomím, že se přijetím a schválením tohoto dokumentu Valnou hromadou POPAI CENTRAL EUROPE, zavázali řídit se ustanovením Etického kodexu.

Preambule

Členové POPAI CENTRAL EUROPE - neziskové mezinárodní instituce určené výhradně k tomu, aby sloužila zájmům výrobců a distributorů POP, designerů, uživatelů POP (výrobců a distributorů zboží) a dalších profesionálů působících v oblasti POP, se přijetím a schválením tohoto dokumentu valnou hromadou POPAI CENTRAL EUROPE, vědomě zavázali řídit se ustanovením Etického kodexu.

Přijetím Etického kodexu členové prohlašují, že se

VYNASNAŽÍ:

 • Svou činností přispívat k dosažení rozvoje a účinnosti propagace oboru P.O.P. (Point  of Purchase), především zvyšováním důležitosti P.O.P. v celém marketingovém mixu, zvyšováním úrovně vzdělávání široké odborné veřejnosti v oboru P.O.P., rozvojem vysoké úrovně praktických činností v P.O.P., podporou lepšího pochopení P.O.P. jako samostatného a významného reklamního média, podporou účasti při oborové komunikaci a výměně zkušeností, realizováním výzkumů s cílem definovat efektivní strategie v oblasti P.O.P.
 • Chovat se vždy a za všech okolností tak, aby si zasloužili a také zajistili důvěru těch,  se kterými přicházejí do styku
 • Mít stále na mysli, že vzhledem k úzkému vztahu jejich podnikání s odbornou i širokou veřejností bude mít jejich chování a jednání dopad na způsob, jakým bude POPAI  i jednotlivý člen vnímán a hodnocen a proto se budou chovat eticky a etické chování podporovat.

ZAVAZUJÍ:

 • Respektovat při svých aktivitách obecné morální zásady a pravidla a řídit se stanovami POPAI CENTRAL EUROPE a příslušnou národní legislativou, zejména dodržováním základních lidských práv, respektováním práv ostatních podnikatelských subjektů.
 • Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči státu, zejména v oblasti daňové povinnosti, vedení účetnictví a dodržování zákonných norem státu, zvláště takových, které upravují možnosti podnikání, živností a koncesí.
 • Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči zaměstnancům, zejména v oblasti pracovně právních vztahů, nediskriminace osob, pracovního prostředí, komunikace  a odměňování.
 • Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči svým zákazníkům, zejména pak respektovat práva zákazníků v souladu s vlastními právy, udržovat pravdivou  a nezkreslenou komunikaci se zákazníky, odpovídat za výrobek z pohledu kvality, bezpečnosti, norem a předpisů, zdržet se poskytování úplatků, nebo aktivit,  které je možné za úplatek označit.
 • Dodržovat a plnit své závazky a povinnosti ke svým obchodním partnerům,  zvláště dodržovat smluvně stanovené platební a dodací podmínky, podporovat společné zájmy a budovat vzájemnou důvěru.
 • Dodržovat pravidla poctivé soutěže  vůči konkurenci, zejména respektovat vlastnická, autorská a jiná práva, nepoškozovat dobré jméno konkurence a informace o konkurenci obstarávat pouze legálními prostředky.

SE ZDRŽÍ:

 • Účasti jakýchkoli aktivit v podnikání, které jsou neetické, nečestné, a mohly by poškodit členy i samotnou POPAI.

DODATEK:

 • Prezident POPAI CE a další členové vedení POPAI CE nemohou bez souhlasu s ostatními radními vystupovat navenek za značku POPAI jako oficiální partner, spolupracující subjekt či podporovatel jiného projektu, subjektu mimo POPAI.
 • Prezident POPAI CE a další členové vedení POPAI CE nemohou svévolně podporovat jménem asociace POPAI CE komerční aktivity jiných subjektů (mimo členskou základnu a spolupracující subjekty POPAI), zapojovat svévolně tyto subjekty do projektů POPAI CE či se sami zapojovat do těchto aktivit v případech, kdy značka POPAI může být využita ve prospěch komerčních účelů těchto subjektů a jejich projektů, které jsou konkurenční vůči aktivitám POPAI a které tak mohou zneužívat jméno POPAI pro podporu svých komerčních záměrů, poškozovat či znevýhodňovat značku POPAI.
 • Etický kodex členů POPAI CENTRAL EUROPE byl schválen Valnou hromadou POPAI CENTRAL EUROPE dne 25. 5. 2023. Od data schválení je považován Etický kodex za platný a na základě porušení jeho ustanovení může být z rozhodnutí Valné hromady zrušeno provinivšímu se subjektu členství v POPAI CENTRAL EUROPE.

Soubory ke stažení

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙