Pravidla soutěže POPAI STUDENT AWARD COMPETITION 2024

POPAI CENTRAL EUROPE pořádá soutěž POPAI STUDENT AWARD, která je zaměřena na podporu a rozvoj spolupráce se zástupci a studenty středních a vysokých odborných a uměleckých škol se specializací na marketingovou podlinkovou komunikaci v České republice a na Slovensku. Nabídka účasti v soutěži je rovněž komunikována školám v dalších evropských zemích.

Soutěž patří k úspěšným projektům POPAI CE s významným nárůstem počtu soutěžních prací a jejich kvality. Pro zadavatele reklamy i soutěžící je soutěž jedinečnou příležitostí pro navázání spolupráce prostřednictvím nových kreativních nápadů studentů.

Celý projekt soutěže je koncipován tak, aby poskytl účastníkům soutěže co nejvíce nových informací z oblasti marketingové komunikace v prodejních místech. Pořadatel soutěže organizuje v průběhu projektu setkání studentů se zadavateli reklamy i výrobci POP.

Osmnáctý ročník soutěže proběhne v období leden – listopad 2024.

Hlavní cíle soutěže

Podpořit výchovu nových odborníků pro podlinkovou marketingovou komunikaci z řad studentů. Umožnit studentům, aby se aktivně zapojili do oboru marketingové komunikace. Nabídnout nové možnosti spolupráce mezi zadavateli reklamy a školami prostřednictvím nových kreativních nápadů studentů.

Proč se zúčastnit?

Příležitost pro studenty navázat spolupráci s významnými zadavateli reklamy a získat nové možnosti pro uplatnění v oboru.

Možnost zviditelnění

a) v rámci celé mediální kampaně soutěže (prezentace soutěže v odborných časopisech, na odborných akcích POPAI, v propagačních materiálech soutěže, formou direct mailu, elektronických newsletterů a informací o soutěži v celosvětové síti POPAI),

b) v rámci samotné soutěže, kdy expozice vítězných prací bude součástí významné akce POPAI DAY, včetně vyhlášení výsledků soutěže na gala večeru akce,

c) katalog soutěže v elektronické i tištěné formě, ve kterém budou prezentovány soutěžní práce včetně škol, kde návrhy vznikly.

Možnost seznámit se s aktuální problematikou POP reklamy a zapojit se do dění v oboru

Navázání kontaktů a spolupráce s asociací POPAI, která v celosvětovém měřítku sdružuje významné výrobce prostředků POP komunikace, zástupce dodavatelů značkových výrobků a maloobchodu.

Soutěžní kategorie

Studenti soutěží o:

 • nejlepší design POP materiálu (3D) dle zadaného briefu od konkrétního zadavatele,
 • nejlepší grafický 2D návrh dle zadaného briefu od konkrétního zadavatele,
 • nejlepší návrh in-store komunikační kampaně dle zadaného briefu od konkrétních partnerů - zadavatelů reklamy.

Kritéria hodnocení soutěžních kategorií Návrh designu POP materiálu (3D) a Grafický 2D návrh

Při hodnocení prací se bude zejména posuzovat:

 • kreativita, výtvarná a estetická úroveň,
 • originalita z hlediska použitých materiálů a technologií,
 • pochopení potřeb a požadavků z hlediska možnosti využití v různých prostředích maloobchodu (použitelnost),
 • nákladově efektivní řešení a použití pro sériovou výrobu.

Kritéria hodnocení soutěžní kategorie Návrh in-store komunikační kampaně

Při hodnocení prací se bude zejména posuzovat:

 • strategie a návaznost na komunikaci značky,
 • kreativita a inovativnost řešení,
 • rozpracovatelnost do jiných mediatypů,
 • atraktivita pro cílovou skupinu,
 • komplexní dojem.

Porota soutěže

Organizátorem a odborným garantem soutěže je POPAI CENTRAL EUROPE.

Práce jsou hodnoceny odbornou komisí, která je složena ze

 • zástupců z oblasti designu,
 • zástupců zadavatelů reklamy – generálního partnera soutěže,
 • zástupců vyhlašovatele soutěže,
 • zástupců z technologie – výroby POP,
 • zástupců VŠ.

Hodnocení

Hodnocení studentských soutěžních prací probíhá na zasedání všech členů poroty v místě vystavení soutěžních prací. Jednotlivé soutěžní práce jsou hodnoceny dle stanovených kritérií ústně, hodnocení je řízeno moderátorem. Vítězové jednotlivých kategorií jsou stanoveni na základě závěrů poroty.

Ocenění

Kategorie „Nejlepší design POP materiálu (3D)“
Vítěz soutěžní kategorie obdrží za nejlepší návrh POP dle konkrétního briefu zadavatele odměnu v celkové výši 15.000,- Kč (uvedená částka podléhá srážkové dani).

Kategorie „Nejlepší grafický 2D návrh“
Vítěz soutěžní kategorie obdrží za nejlepší návrh POP dle konkrétního briefu zadavatele odměnu v celkové výši 15.000,- Kč (uvedená částka podléhá srážkové dani).

Kategorie „Nejlepší návrh in-store komunikační kampaně“
1. místo - vítěz kategorie obdrží odměnu ve výši 10.000,- Kč
2. místo - odměna ve výši 5.000,- Kč
3. místo - věcná odměna

(Uvedené částky podléhají srážkové dani).

Na základě doporučení odborné poroty si organizátor vyhrazuje právo neudělit některé ceny.

V souladu s trendem digitalizace v retailu podporujeme zařazení prvků digitální  in-store komunikace do briefů pro všechny soutěžní kategorie. Jedná se například o zakomponování digitální obrazovky do POP realizace, využití QR kódu či jiných interaktivních digitálních prvků, zařazení LCD displejů, využití sociálních sítí, aplikací  v rámci návrhu in-store kampaně a dalších. Mezi studentskými návrhy, které budou obsahovat jeden nebo více digitálních prvků jako součást návrhu v kterékoliv ze soutěžních kategorií, bude odbornou porotou vybrána soutěžní práce, která získá zvláštní cenu za využití digitálního nástroje.

Podmínky pro přihlášení do soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění přihlášky do soutěže a předání návrhu v elektronické podobě emailem nebo přes webové úložiště k publikačním účelům. Maximální velikost souboru s návrhem v elektronické podobě je 10 MB.

Pro hodnocení a k dalším výstavním účelům u kategorií „Nejlepší design POP materiálu (3D)“ a „Nejlepší grafický 2D návrh“je třeba dodat soutěžní práce ve formě výtisku navrhovaného řešení o rozměrech A2 (420 x 594 mm) na výšku na tuhé podložce (kapa apod.). Prezentační panel je určen pro hodnocení a k dalším výstavním účelům.

Návrh v elektronické podobě bude obsahovat

 • vyobrazení a charakteristiku navrhovaného řešení (prezentačního panelu) v grafickém formátu pdf, jpg, eps nebo tiff v tiskové kvalitě (min. 300 DPI na A3),
 • vysvětlující a pracovní nákresy: popis koncepce, grafické návrhy, návrh technického řešení, rozměrů a popisu materiálů,
 • kontaktní údaje: jméno autora, název fakulty, školy.

Prezentační panel v tištěné i elektronické podobě musí zahrnovat maximum informací o navrhovaném řešení.

Vyplněné písemné přihlášky studentů budou potvrzeny razítkem školy.

Přihlášená práce může být prací jednoho studenta nebo prací studentského týmu.

Svým podpisem na přihlášce autor souhlasí s podmínkami soutěže a zároveň dává souhlas k dalšímu bezplatnému využití soutěžních prací k výstavním a publikačním účelům při plném respektování autorských práv.

Oceněné práce budou vystaveny v rámci soutěžní expozice POPAI AWARDS – tyto práce budou prezentovány formou prezentačních panelů dle dohody s organizátorem.

Termín pro odevzdání soutěžních prací je 25. 10. 2024.

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙