Propozice soutěže POPAI AWARDS 2024

Vyhlašovatel a pořadatel soutěže

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže (dále jen „pořadatel“) je odborná asociace POPAI Central Europe, jenž je pobočkou světové asociace Shop!/POPAI a jejímž posláním je podpora marketingu v místě prodeje.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá firma naplňující svými soutěžními exponáty poslání soutěže (dále jen „soutěžící“), a to zejména:

 • výrobci a dodavatelé POP reklamy, vybavení obchodů, světelné reklamy, digitální komunikace, informačních a orientačních systémů, dárkových a propagačních předmětů, potravinářského a nepotravinářského zboží,
 • reklamní agentury a agentury z oblasti podpory prodeje,
 • zadavatelé reklamy v místě prodeje.

Předmět soutěže a soutěžní kategorie

Předmětem soutěže, který je přihlášený účastníkem soutěže, je soutěžní exponát použitý v konkrétním realizovaném projektu v oblasti retailu. Soutěžními exponáty mohou být všechny materiály naplňující poslaní soutěže, jako jsou např. POP materiály, podpůrně propagační předměty (3D), prostředky pro vybavení obchodů, systémy digitální a multimediální komunikace, nástroje světelné komunikace, informační a orientační systémy, komplexní store koncepty, prezentace in-store kampaní apod.

Soutěžní kategorie Integrovaná in-store řešení oceňuje nejlepší prodejní kampaně, které využívají minimálně 3 různé komunikační prvky v rámci prodejního místa. Nejde tedy pouze o jednotlivé solitéry, ale naopak o propojenost všech částí, které dohromady pomáhají zákazníkům v jejich nákupním rozhodnutí.

Soutěžní exponáty soutěží ve vypsaných kategorií:

           1.Tradiční POP prostředky
                    A.  Automobily
                    B.  Potraviny
                    C.  Nealkoholické nápoje
                    D.  Alkoholické nápoje, tabák
                    E.  Horeca
                    F.  Drogérie, kosmetika
                   G.  Péče o zdraví
                   H.  Domácí potřeby, bytové doplňky, hobby
                     I.  Hračky
                    J.  Pet Food
                    K. Služby
                    L. Elektronika, IT produkty
                   M. Textil, sport, obuv, osobní potřeby a příslušenství
                    N. Světelná komunikace, orientační a informační systémy
                    O. Prvky vybavení interiérů obchodů
                    P.  Prostředky pro služby podpory prodeje
                    Q. Reklamní dárky v místě prodeje
                    R. Ostatní /prototypy, vzorky/
                    S. Ekologické koncepce

                    T. Komplexní store koncepty – design prodejen

           2. Integrovaná in-store řešení
                    U. Integrované in-store kampaně

           3. Digitální komunikace
                    V. Digitální komunikace (realizace v prodejních místech)

Jeden exponát může soutěžit maximálně ve dvou soutěžních kategoriích. Zařazení do další kategorie podléhá soutěžnímu poplatku – viz část Přihlášení soutěžního exponátu

Soutěžní exponáty musí být vyrobeny v minimálním počtu 2 kusů pro praktické umístění na trhu. Neplatí pro kategorie NORST ,a V.

Odborná porota

Soutěžní exponáty hodnotí odborná porota. Porotu navrhuje a za její odbornost ručí pořadatel. Porota je sestavena z odborníků působících v oblasti marketingové komunikace., tzn. ze zástupců dodavatelů a výrobců značkových výrobků, zástupců maloobchodu, designérů, grafiků, architektů, kreativců a zástupců výrobců POP/POS.

Členem poroty nemůže být zástupce soutěžícího.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria

Hodnocení exponátů probíhá v určených termínech, a to dvoukolově. První kolo hodnocení se uskuteční online. Porotci hodnotí soutěžní exponáty v elektronickém hodnoticím formuláři s hodnotící škálou 1 -  20 bodů, kde 20 bodů je nejvyšší hodnocení. Hodnotící kritéria se liší v závislosti na kategoriích, ve kterých soutěžní exponáty soutěží. U kategorie U. probíhá  bodové ohodnocení na škále 1 -  35 bodů, kde 35 bodů je nejvyšší hodnocení.

Hodnocení v prvním kole je provedeno na základě informací na soutěžních kartách a rovněž na základě fotodokumentace a videa (viz část Prezentace soutěžních exponátů).

Na základě výsledků prvního kola jsou dle bodového ohodnocení definovány exponáty, které postupují do druhého kola.

Druhé kolo hodnocení proběhne 28. 11. 2024 dopoledne v místě konání soutěžní expozice, kde budou soutěžní exponáty vystaveny fyzicky. Porotci provedou hodnocení nominovaných exponátů v elektronickém hodnoticím formuláři na tabletech.

 

Hodnotící kritéria pro kategorie A až U jsou:

1. Estetická úroveň a design

2. Originalita a inovativnost

3. Soulad s produktem

4. Technické řešení

5. Kvalita výrobního zpracování

6. Vhodnost do prodejního prostředí

7. Celkový dojem (pro kategorii S nahrazeno „Ekologickou šetrností – recyklovatelnost použitých materiálů“)

 

Hodnotící kritéria pro kategorii V jsou:

1. Strategické řešení (Jakým způsobem komunikace rozpracovává ATL/BTL komunikaci, jak nastavuje mechaniku konzumace sdělení.)

2. Kreativní řešení (Jakým způsobem je dramatizováno klíčové sdělení či benefit produktu.)

3. Provedení (Lze výsledky kampaně specifikovat v nárůstech prodejů, návštěvnosti, zvýšení znalosti a oblíbenosti značky.)

4. Výsledky (Jak působí projekt celkově po vizuální i materiálové stránce.)

 

Hodnotící kritéria pro kategorii X jsou:

1. Estetika, design (originalita HW, grafika uživatelského prostředí)

2. Originalita, inovativnost (respektování moderních trendů, netradiční použití,

nadčasovost)

3. Soulad s produktem (relevance k produktu, službě)

4. Technické řešení (multiplatformní, stabilita, rychlost)

5. Kvalita zpracování (uživatelsky příjemné prostředí, zážitek)

6. Vhodnost do obchodního prostředí (reálnost nasazení a využití, možnosti

uchycení a rozměry HW, jeho odolnost a jednoduchost, intuitivnost aplikace)

7. Celkový dojem (společný dojem z HW a SW)

 

V každé ze soutěžních kategorií musí být přihlášeny nejméně 2 soutěžní exponáty, aby mohla být kategorie vyhlášena a hodnocení kategorie mohlo probíhat. V případě rovnosti bodů exponáty obsazují stejné místo – nerozhoduje los, ani jiné pravidlo. Vítězem v jednotlivých kategoriích se stává soutěžní exponát s nejvyšším získaných počtem bodů.

Vítězný exponát z kategorie R nemůže získat ocenění „Absolutního vítěze“ soutěže.

Přihlášení soutěžního exponátu

Přihlásit lze soutěžní exponáty realizované v období od 1. 1. předchozího roku až do 31. 10. aktuálního roku soutěže.

Do soutěže není možné přihlásit exponát, který již byl v minulosti do soutěže zařazen.

Přihlášení soutěžních exponátů do soutěže je prováděno na základě řádně vyplněného registračního formuláře (dále jen „přihláška). Přihláška je k dispozici na webových stránkách soutěže. Přihlášku je nutno zaslat elektronicky včetně fotografií v tiskové kvalitě.

Jeden exponát může být přihlášen maximálně do dvou soutěžních kategorií. Za přihlášení exponátu do druhé soutěžní kategorie hradí soutěžící další přihlašovací poplatek v plné výši. Pro přihlášení do každé soutěžní kategorie musí soutěžící vyplnit samostatnou přihlášku.

 

Přihlašovací poplatek pro všechny soutěžní kategorie kromě kategorie Q. Reklamní dárky v místě prodeje:  

1. exponát: 11.000 Kč

2. a 3. exponát: 10.000 Kč

4. a každý další exponát: 9.000 Kč

 

Přihlašovací poplatek pro kategorii Q. Reklamní dárky v místě prodeje:

1. exponát: 9.000 Kč

2. exponát: 8.000 Kč

3. exponát: 7.000 Kč

4. a každý další exponát:  5.000 Kč

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Sleva pro členy POPAI činí 50 % z celkového registračního poplatku.

 Po obdržení přihlášky vystaví pořadatel zálohovou fakturu nebo fakturu na registrační poplatek. Soutěžící se vyplněním a zasláním přihlášky závazně přihlašuje do soutěže a zavazuje se uhradit přihlašovací poplatek, který je nevratný (i v případě své neúčasti).

Prezentace soutěžních exponátů

Pro první kolo hodnocení je exponát prezentován v elektronické formě na soutěžní kartě (na základě popisu exponátu v přihlášce) a rovněž na základě fotodokumentace (soubor fotografií kampaně ve formátu JPG v tiskové kvalitě, min. 150 DPI – maximální velkost souboru 10 MB). Fotodokumentaci je možné doplnit videem ve formátu vhodném pro YouTube v maximální délce trvání 2 minuty (maximální velikost souboru 200 MB), a to buď formou odkazu, nebo zasláním přes www.uschovna.cz či jiný podobný server na adresu [email protected].

Pro účely hodnocení nebudou na soutěžní kartě, ve fotodokumentaci či ve videu uvedeni přihlašovatel a autor.

 

Pro druhé kolo hodnocení je exponát vystaven formou fyzického vzorku v místě konání soutěžní expozice.

Pro účely hodnocení odbornou porotou bude v místě konání soutěže u exponátu umístěna soutěžní karta, která nebude obsahovat informaci o přihlašovateli a autorovi projektu. Po ukončení hodnocení exponátů budou exponáty doplněny o soutěžní karty se všemi údaji. Soutěžní exponát nesmí pro účely hodnocení obsahovat logo či název přihlašovatele a autora projektu, to platí i pro video, které je součástí soutěžního exponátu. 

Součástí popisu na stojanech u každého vystavovaného exponátu je nově místo pro vlastní QR kód, který umožní vystavovateli informovat návštěvníka o detailech exponátu i v jeho nepřítomnosti. QR kód může odkazovat na jakýkoliv webový prostor, kterým chcete exponát prezentovat veřejnosti (např. video medailon na Youtube, fotogalerie na webu apod.). QR kód bude uveden na soutěžní kartě se všemi údaji, která bude doplněna k exponátu po ukončení hodnocení exponátu porotou.

V případě, že soutěžící chce využít tuto možnost, je třeba zaslat QR kód jako součást fotogalerie k přihlašovanému exponátu nebo dodatečně na email  [email protected].  (Rychlý generátor QR kódů např. ZDE).

V případě, že z technických důvodů nebude možné soutěžící exponát vystavit v rámci expozice, je možná prezentace na panelech formátu A2, případně na panelech  jiného formátu dle dohody s pořadatelem nebo na LCD monitorech. Prezentace na panelech formátu A2 je povinná pro kategorii U. Integrované in-store kampaně s možností doplnění expozice fyzickým vzorkem projektu?

Pořadatel neručí za krádež či poškození vystavených exponátů.       

Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích a předání ocenění se uskuteční v rámci galavečera soutěže.

Udělovaná ocenění

 • Vítěz kategorie – nejvyšší počet bodů v kategorii
 • Absolutní vítěz – absolutně nejvyšší počet bodů
 • Cena za kreativitu - nejvyšší počet bodů v součtu hodnotících kritérií 1 a 2
 • Nejlepší materiálová a technická inovace - nejvyšší počet bodů v součtu hodnotících kritérií 2, 4 a 5
 • Cena „Nejlepší POP z materiálu na bázi papíru“- nejvyšší počet bodů u POP z materiálu na bázi papíru.
 • V jednotlivých kategoriích bude vyhlášeno druhé a třetí místo dle bodového ohodnocení.

Informace k aktuálnímu roku soutěže 2024

Místo konání: O2 universum, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 - Libeň, www.o2universum.cz

Důležité termíny:

 • do 16. 10. 2024 – zaslání přihlášky do soutěže
 • do 11. 11. 2024 – úhrada přihlašovacího poplatku
 • 27. 11. 2024 – dodání soutěžního exponátu do místa konání dle instrukcí pořadatele
 • 28. 11. 2024 – soutěžní expozice, hodnocení porotou soutěže (od 9:00 do 12:00) a vyhlášení výsledků soutěže po ukončení konferenčního programu 
 • 28. 11. 2024 od 23.00 – odvoz soutěžních exponátů z místa konání dle instrukcí pořadatele. Odvoz exponátů  musí být ukončen 24. 11. do 5 hod ráno.
Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙