Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

LEONARDO DA VINCI - PROJEKT TRANSFERU INOVACÍ

V rámci programu celoživotního učení.

 

Název projektu: Vzdělávání manažerů/vlastníků MSP ve strategickém managementu
Číslo projektu: CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004
Období řešení projektu: 12/2012 - 02/2015
Celkový rozpočet: 260 742 EUR


Poznámka:
Projekt byl financován z podpory Evropské komise prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), České republiky, Výzvy Leonardo da Vinci "Transfer inovací 2012". Tato webová stránka prezentuje pouze názory řešitelů a Komise neodpovídá za jakékoliv zde obsažené informace. Minimální povinná spoluúčast řešitelských pracovišť na financování činí 25 %.

Obsah projektu


Malé a střední podniky (MSP) jsou pilířem ekonomiky EU, kde představují přes 90 % počtu registrovaných firem, vytvářejí více než 65 % pracovních příležitostí v soukromém sektoru a přes 54 % celkové přidané hodnoty (viz Eurostat). Jejich udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a růst jsou proto jednou z ekonomických priorit EU (viz Iniciativa na podporu malých a středních podniků přijatá Evropskou komisí v roce 2008). Výzkum (Beaver,2002; Laveren et al., 2002; Mazzarol, 2004) však ukazuje, že MSP mají některé přirozené slabiny, které negativně ovlivňují jejich dlouhodobou konkurenceschopnost - jejich manažeři a/nebo vlastníci neřídí své firmy strategicky. Jedním z klíčových důvodů je to, že vlastníci a/nebo manažeři MSP nemají dostatečné znalosti k tomu, aby tak mohli činit.

Transferem know-how z projektu Leonardo da Vinci "Business Transfer Project II" realizovaného Jönköping International Business School (Švédsko; JIBS) zaměřeného na online vzdělávání manažerů těchto podniků se tento projekt rovněž zaměřil na vytvoření vzdělávacího portálu, který umožňuje vlastníkům/manažerům MSP získat nové, prakticky zaměřené znalosti z oblasti strategického managementu. Transfer inovací mimo jiné spočíval v implementaci tzv. přístupu online scoring (v projektu BTP II nazývaného online screening tool), který umožňuje identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých uživatelů a nabízí personalizované online kurzy, na jejichž jednotlivé moduly jsou uživatelé konkrétně směrováni právě podle výsledku scoringu.

Platforma je dostupná ve čtyřech jazycích (českém, slovenském, švédském a anglickém), aby byla dostupná pro manažery/vlastníky MSP v České republice, na Slovensku, ve Švédsku, a díky angličtině též ve Velké Británii a v dalších zemích EU a světa.

Konsorcium bylo složeno z následujících partnerů, kteří v dané oblasti spolupracují i po skončení financování projektu:

Role Název Země Typ organizace
Koordinátor (od dubna 2014) Mendelova univerzita v Brně Česká republika Veřejná vysoká škola
Parner Jönköping International Business School Švédsko Univerzita
Partner Vysoká škola manažmentu v Trenčíně Slovensko Nestátní vysoká škola
Přidružený partner Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Česká republika Nezisková organizace
Přidružený partner POPAI Central Europe Česká republika Nezisková organizace
Žadatel a původní koordinátor 
(k dubnu 2014 odstoupil od projektu)
B.I.B.S., a.s. Česká republika Soukromá vysoká škola


Hlavní výstupy projektuPortál zaměřený na strategické řízení MSP

Na konci října 2014 byl na adrese strategy4smes.cz zkušebně (a na konci listopadu 2014 finálně) spuštěn nový portál pro majitele a manažery malých a středních firem, kteří si zde mohou otestovat, zda řídí svoje firmy strategicky, porovnat skóre svého testu s tím, jak strategicky řídí malé a střední firmy v ČR, na Slovensku, ve Švédsku a Finsku, a v prakticky zaměřených eLearningových lekcích se naučit, jak pro svoji firmu vytvořit a řídit ji prostřednictvím promyšlené strategie. Tento portál obsahuje veškeré níže uvedené výsledky a je i nadále průběžně aktualizován.

Mezinárodní srovnávací výzkumná zpráva o strategickém managementu MSP ve čtyřech zemích EU

V průběhu května-července 2014 byl agenturou STEM/MARK proveden průzkum postojů manažerů/vlastníků MSP v České republice, na Slovensku, ve Švédsku a ve Finsku, který posloužil jako základ pro skóringový model využívaný na projektovém portále k vyhodnocení vzdělávacích potřeb uživatelů a k jejich následnému nasměrování na odpovídající kapitoly zpracované v rámci eLearningového materiálu. Data z tohoto výzkumu byla následně zpracována do mezinárodní srovnávací výzkumné zprávy, která je dostupná na projektovém portále strategy4smes.cz.

Srovnávací zpráva dospěla k závěru, že přes zdánlivou podobnost výsledků ve všech zemích lze statistickou analýzou zjistit celou řadu rozdílů. Předpokládaná podobnost českých a slovenských firem byla skutečně potvrzena pouze v úvahách o dostatku finančních zdrojů pro nový projekt, reálnosti plánů, přijímání nápravných opatření v případě odchylek od plánů, sledování obecných společenských trendů, a vnitřního souladu jednotlivých součástí firmy. Všechny ostatní položky byly hodnoceny v těchto dvou zemích odlišně. Také očekávaná podobnost švédských a finských firem nebyla přesně potvrzena - odpovědi se nelišily pouze ve stanovování cílů, hodnocení výhody nad konkurencí v oblasti ziskovosti, reálnosti plánů, interní komunikaci plánů, sledování výkonu, sledování společenských trendů, a v souladu firemní struktury s požadovanými cíli.


Maximální celková podobnost mezi jednotlivými zeměmi byla zjištěna v oblasti sledování společenských trendů, kde se lišily pouze názory finských a slovenských firem, přičemž ve všech ostatních párech zemí (ČR-SK; ČR-FI; ČR-SW; SK-SW; FI-SW) bylo hodnocení podobné (na základě chí-kvadrátového testu).

Celá zpráva je dostupná v anglickém jazyce pod tímto odkazem.

On-line bodovací/benchmarkingová a eLearningová platforma

On-line systém, který umožňuje uživatelům, zhodnotit jejich přístup ke strategickému řízení, a porovnat ho s údaji o strategickém řízení v malých a středních podnicích získanými prostřednictvím kvantitativního výzkumu ve výše uvedených zemích. Výsledek je dostupný na hlavním projektovém portále po bezplatné registraci (pod tímto odkazem).

eLearningový materiál (osnova a vzdělávací materiály),

Hlavním výsledkem projektu jsou zpracované eLearningové materiály, které provázejí uživatele procesem strategického managementu. Nejvhodnějším způsobem jejich užití je podstoupení skóringu, podle jehož vyhodnocení je následně uživatel nasměrován na konkrétní dílčí kapitoly celého komplexního kurzu, nicméně uživatel může rovněž využít celého obsahu kurzu (nikoliv pouze "doporučených" kapitol). Výsledek je dostupný na hlavním projektovém portále po bezplatné registraci (pod tímto odkazem). 

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva shrnující tyto a další výsledky projektu a ostatní požadované podklady byla odevzdána NAEP dne 29. dubna 2015.

Konkrétní aktivity projektu zaměřené na osobní oslovení představitelů MSP


Konference pro praxi v podnikání - 29. ledna 2015, 9-17 hod., PEF MENDELU
Bezplatná, prakticky zaměřená konference pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních firem, rodinné firmy, začínající podnikatele se 150 registrovanými účastníky.
Pod tímto odkazem naleznete soubor s podrobnějšími informacemi o konferenci vč. jejího programu.
http://www.popai.cz/d-2-21-361/KONFERENCE-pro-praxi-v-podnikaniJak-vytvorit-strategii-v-malych-strednich-a-rodinnych-firmach-.aspx

Praktické workshopy: Jak dobře vytvořit strategii pro malou a střední firmu?

V rámci řešení projektu byly pro představitele malých a středních podniků bezplatně uspořádány 3 bezplatné workshopy (Praha, Brno, Bratislava). Za podpory švédského know-how a evropského projektu se workshopy zaměřily na prezentaci poznatků z oblasti strategického řízení a efektivní postup stanovení strategie na základě praktické metodiky. Workshopy byly pořádány společně partnery projektu.

Termíny konání workshopů

Místo Termín Adresa
Praha 8. 1. 2015 AMSP ČR
Sokolovská 100/94
(Meteor Centre Office Park B)
186 00 Praha 8 (Karlín)
Brno 20. 1. 2015 PEF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
Budova Q
Bratislava 10. 2. 2015 Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava

Trvání workshopů: 10:00 - 16:00

Kromě výše uvedených akcí organizovaných přímo řešiteli projektu byla uskutečněna celá řada dalších aktivit (účast na konferencích, publikace tiskových zpráv, tiskové konference, publikace článků v odborných a vědeckých časopisech apod.).


Bližší informace o konferenci 29. ledna 2015


KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?
Termín a místo konání: 29.1.2015, Provozně-ekonomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, 613 00, Brno, Budova Q.

Program konference

Čas Obsah
8.15 - 9.00 Registrace účastníků
9.00 - 9.05 Zahájení konference
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Ředitel projektu, Mendelova univerzita v Brně
9.05 - 9.35 Malé a střední firmy a strategie. Proč by měla existovat i v malé a střední firmě?
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
9.35 - 10.15 Jak se vytváří, jak vypadá, a jak se realizuje strategie v úspěšné rodinné firmě?
Ing. Libor Musil
Předseda představenstva LIKO-S, a. s., Slavkov u Brna
Vítěz soutěže Rodinná firmy roku 2014 AMSP ČR
10.15 - 10.55 Jak postupovat při stanovení strategie vaší firmy? Metoda strategického řízení pro malé a střední podniky.
Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Lektor v oblasti strategie, Mendelova Univerzita v Brně
10.55 - 11.10 Přestávka
11.10 - 11.35 Výsledky mezinárodního srovnávacího výzkumu strategického řízení v českých, slovenských, švédských a finských malých a středních firmách
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Ing. Alena Hanzelková, Ph.D., MBA
Odborní řešitelé projektu, Mendelova univerzita v Brně
11.35 - 12.20 Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání -- nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání
Patrik Reichl
Zástupce CzechInvestu
12.20 - 13.00 Polední pauza
13.00 - 13.30 Strategické řízení nákupu jako zdroje konkurenční výhody malých a středních firem.
Ing. František Němeček, MBA
Purchasing Core Manager Industrial Turbomachinery Siemens,
zakladatel serveru www.znalostninakup.cz
13.30 - 14.15 Strategie mezigeneračního předání rodinných firem -- jak je úspěšně zvládnout?
Prof. Matti Koiranen
Emeritní profesor finské University of Jyväskylä, podnikatel
14.15 - 14.45 Co je "Corporate governance" rodinných firem -- Proč a kdy mít pravidla pro zapojování členů rodiny ve firmě?
Prof. Juha Kansikas
Profesor finské University of Jyväskylä
14.45 - 15.00 Přestávka
15.00 - 15.35 Externí management v malých a středních firmách -- jak jej efektivně zapojit?
Dr. Massimo Bau
Odborný asistent švédské Jönköping International Business School
Člen švédského CeFEO, jednoho z předních, celosvětově uznávaných, center výzkumu a výuky v oblasti řízení rodinných firem
15.35 - 16.05 Lidské zdroje, strategie a malé a střední firmy
Dr. František Hroník
Majitel a zakladatel firmy Motiv P (20 let existence),
lektor v oblasti řízení lidských zdrojů
16.05 - 16.35 Vůdcovství v rychle rostoucích malých a středních firmách
Christian Fuchs, Ph.D., MBA
Podnikatel (Německo), absolvent doktorského studia Mendelovy University v Brně
16.35 - 16.45 Představení výukové platformy na podporu tvorby firemní strategie pro podnikatele a manažery
Ing. Alena Hanzelková, Ph.D., MBA
Odborný řešitel projektu, Mendelova univerzita v Brně
16.45 Diskuze a závěr


Poznámka:
Projekt je financován z podpory Evropské komise prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), České republiky, Výzvy Leonardo da Vinci "Transfer inovací 2012". Tato webová stránka prezentuje pouze názory řešitelů a Komise neodpovídá za jakékoliv zde obsažené informace.
   

Spolupracující organizace:

© 2015, Popai.cz
Made by eStudio.czWebdesign & SEO | Build on ReflexCMS